Wednesday 01 October 2014

Sự khác nhau giữa phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm?

Hỏi:

Tháng 1-2011 tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty. Tháng 8-2011 công ty lại làm một phụ lục hợp đồng, theo đó giảm mức lương tôi được hưởng còn 1/2 (phụ lục hợp đồng này có thời hạn từ tháng 8 đến 12-2011).

Trước đây trong hợp đồng cũ tôi được hưởng phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại. Nay trong phụ lục hợp đồng mới công ty loại bỏ phụ cấp chức vụ, vậy xin hỏi giữa phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ khác nhau như thế nào? Phụ cấp nào tôi sẽ được hưởng cùng nửa tháng lương/năm khi chấm dứt HĐLĐ?

Trả lời:

- Theo điều 26 Bộ luật lao động (BLLĐ) thì HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Điều 29 BLLĐ quy định HĐLĐ phải có những nội dung chủ yếu sau đây: công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và BHXH đối với NLĐ.

Theo quy định tại khoản 2 điều 33 BLLĐ, trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung HĐLĐ được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung HĐLĐ đã giao kết hoặc giao kết HĐLĐ mới.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết HĐLĐ mới thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định tại khoản 3 điều 36 của BLLĐ (HĐLĐ chấm dứt trong trường hợp hai bên thảo thuận chấm dứt hợp đồng).

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, trường hợp công ty bạn có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bạn biết trước ít nhất ba ngày trước khi thay đổi nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên việc thay đổi nội dung HĐLĐ theo yêu cầu của công ty bắt buộc phải được sự đồng ý của bạn.

Trường hợp bạn không chấp nhận việc thay đổi nội dung HĐLĐ theo nội dung phụ lục hợp đồng mà công ty đã đưa ra thì đương nhiên phụ lục hợp đồng nói trên không có hiệu lực pháp luật. Việc công ty bạn tự ý đưa ra phụ lục hợp đồng nhưng không được sự đồng ý của bạn và buộc bạn phải tuân theo là trái với quy đinh của pháp luật lao động. Trong trường hợp này HĐLĐ đã ký kết trước đây giữa bạn với công ty vẫn còn hiệu lực pháp luật.

Về phụ cấp chức vụ: Theo điều 3 nghị định số 205/2005/NĐ-CP của Chính phủ (quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước) thì phụ cấp chức vụ được hiểu là phụ cấp dành cho người nào đảm nhận chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng trong công ty nhà nước.

Cũng theo điều 3 nghị định số 205/2005/NĐ-CP, đối với người đảm nhận chức vụ thành viên chuyên trách hội đồng quản trị; tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng; chuyên gia cao cấp và nghệ nhân thì có bảng lương quy định riêng.

Về phụ cấp trách nhiệm: Theo điều 3 nghị định số 205/2005/NĐ-CP của Chính phủ (quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước) quy định phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với thành viên không chuyên trách hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát (không kể trưởng ban kiểm soát) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo. Phụ cấp trách nhiệm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

Theo mục 2 phần III thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH (hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương đối với NLĐ làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp) quy định về phụ cấp lương như sau: doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả cho NLĐ.

Theo quy định tại điều 42 BLLĐ thì khi chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên NSDLĐ có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương nếu có.

Khi chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điểm a và b khoản 1 điều 85 BLLĐ thì NLĐ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, khi bạn chấm dứt HĐLĐ mà hội đủ điều kiện theo quy định tại điều 42 BLLĐ thì bạn được công ty trả trợ cấp thôi việc. Mức lương và phụ cấp lương để trả trợ cấp thôi việc bao gồm tiền lương cũng như tất cả các khoản phụ cấp lương nếu có như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực…

 

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.