Tuesday 16 September 2014

Cách tính tiền lương làm việc ngoài giờ?

Hỏi:

Tôi làm công nhân xây dựng tại công ty M. Trong các tháng của quí 2, chúng tôi làm liên tục không có ngày nghỉ, kể cả ngày lễ, và được tính trả lương làm ngoài giờ. Tôi muốn hỏi tiền lương làm ngoài giờ tính như thế nào là đúng; và  việc huy động thời gian làm việc như vậy có đúng pháp luật không?

Trả lời:

Điều 61 Bộ luật lao động qui định:
1/ Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau: vào ngày thường, được trả ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường; vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả ít nhất bằng 200% của tiền lương của ngày làm việc bình thường; Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo qui định tại khoản 2 Điều này; Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thưòng.
2/ Người lao động làm việc vào ban đêm qui định tại điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc ban ngày

- Điều 71, 72 Bộ luật Lao động – thời giờ và nghỉ ngơi của người lao động – được qui định như sau:

+ Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ làm việc.

+ Người làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc.

+ Người lao động làm việc theo ca nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển ca khác.

Mỗi tuần người lao động nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục).

+ Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần.

+ Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày.

Như vậy, theo quy định trên, công ty M đã huy động thời gian làm việc của bạn trái với pháp luật. Bạn cần gặp Giám đốc công ty để phản ánh và yêu cầu công ty chấp hành đúng pháp luật.

 

 

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.