Sunday 21 September 2014

bhxahoi

NLĐ nghỉ không lương, công ty có phải đóng bảo hiểm?

Hỏi:

Công ty tôi có trường hợp xin nghỉ việc không hưởng lương 1 tháng và có trường hợp xin nghỉ không hưởng lương 12 ngày/tháng. Tổng số ngày làm việc của công ty tôi tối đa là 23 ngày/tháng.

Vậy công ty tôi có phải đứng ra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho những người đó không hay họ phải tự đóng toàn bộ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 và Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động (NLĐ), hàng tháng người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) cũng quy định mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính.

Do đó, trường hợp nghỉ không hưởng lương 1 tháng thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên trong trường hợp này, giữa công ty và NLĐ có thể thỏa thuận với nhau về mức đóng và  công ty có thể đứng ra đóng cho NLĐ.

Còn trường hợp nghỉ 12 ngày/tháng thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của mỗi bên (NLĐ và người sử dụng lao động) được căn cứ trên tiền lương, tiền công của tháng đó.

 

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.